מידות במלאי

סל  

אין מוצרים

₪‎ 0.00 משלוח
מס ₪‎ 0.00
סה"כ ₪‎ 0.00

סל

לשלם

תנאי שימוש באתר

כללי

1. אתר זה (להלן: "האתר") הינו בבעלותה של חברת «Avarca ישראל», (רישום מספר 333990760, כתובת: רמות יצחק, נשר, ת.ד. 949, ישראל). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר (להלן: "השימוש באתר") באתר מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. 
3. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון. 
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 

השימוש באתר

5. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
• המשתמש מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (במידה והמשתמש הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס). 
• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. 
• המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר. 
• החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין, או המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.
 

ביצוע רכישה באמצעות האתר

6. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).
7. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש יבחר את המידה, הצבע והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. 
8. המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.
9. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ומי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור. 
10. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. 
11. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 
12. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. 
13. לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות האתר/ מחלקת שירות לקוחות.
 
משלוח ואספקה
14. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו. החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
15. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה.החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
16. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.
18. התקנון של חברת דואר ישראל (או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי) יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
19. יובהר ויודגש כי, ביטול ההזמנה על ידי המשתמש לאחר שההזמנה נשלחה על ידי החברה, כפוף להשבת המוצרים, על חשבונו של המשתמש, כשהם שלמים, באריזתם המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. 
20. החברה תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר מהזמנה במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר לא בשליטת.
מסירת פרטים על ידי המשתמש 
21. על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. כמו כן יספק המשתמש פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר ת.ז. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.
22. מובהר, כי ככל שהמשתמש יבחר להצטרף כחבר במועדון הלקוחות של הרשת ויבחר למסור כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי        המועדון, באמצעות הודעות    SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. 
23. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין. 
24. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצויין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות ה-SMS, לפי העניין. 
25. «Avarca ישראל»תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי השרת של «Avarca ישראל», על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע מזהה לגבי המשתמש והמשתמש יוכל לבחור, בדפדפן בו הוא עושה שימוש, כך שלא יאוחסנו או שיימחקו קבצי ה"עוגיות").
26. «Avarca ישראל»נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. בתוך כך תעשה «Avarca ישראל» שימוש בתקן אבטחת מידע על פי שיקול דעתה הבלעדי של «Avarca ישראל». למרות האמור, «Avarca ישראל» לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של «Avarca ישראל»ו/או הנובעים מכח עליון. 
 
ביטול 
27. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. 
28. במידה והמשתמש יבטל את העסקה לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית למוקד שירות הלקוחות או באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת info@avarca.co.il. במקרה זה המשתמש לא יחוייב. 
29. במידה והמשתמש יבטל את ההזמנה לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב אך לפני משלוח המוצר, יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית למוקד שירות הלקוחות או באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת info@avarca.co.il. במקרה זה תבוטל העסקה.
30. במידה ומשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, הוא יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית למוקד שירות הלקוחות או באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת info@avarca.co.il תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובמידה וניתן להחזיר את המוצר לפי כל דין. במקרה זה, המשתמש יוכל לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית, בעצמו ועל חשבונו, באמצעות דואר רשום, לכתובת האירוסים 24 נשר ת.ד. 949 מיקוד: 3660701. כמו כן, כאמור, במקרה זה המשתמש לא יזוכה בגין כל תשלום עבור משלוח ההזמנה. יובהר כי במידה ולמוצר המוחזר, ככל שניתן להחזיר מוצרים מאותו סוג לפי כל דין, נגרם נזק «Avarca ישראל» לא תקבלו חזרה והמשתמש לא יזוכה בגין החיוב. 
31. במידה והמשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחוייב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. 
32. יובהר כי, בהתאם לכל דין, «Avarca ישראל» תהא רשאית לגבות דמי ביטול בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בכל דין. 
33. במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, «Avarca ישראל» תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
34. המשתמש יבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר שהתקבל הינו פגום או שונה מהותית מהאמור באתר יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה על-ידי הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של «Avarca ישראל», הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. במקרה שעילות הביטול האמורות אכן מתקיימות המשתמש יחזיר את המוצר לאחד מסניפי «Avarca ישראל»ו«Avarca ישראל» תזכה את המשתמש במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי. 
35. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת «Avarca ישראל»ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של «Avarca ישראל» באופן מלא או חלקי, תהא «Avarca ישראל» רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים בטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. 
36. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שיתברר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי תהא «Avarca ישראל» רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה כאמור «Avarca ישראל» ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי. 
37. מבלי לגרוע מהאמור לעיל «Avarca ישראל» תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. 
38. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, «Avarca ישראל» תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר וביצוע ההזמנות.
 
פעילות האתר
39. השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
40. «Avarca ישראל» עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, «Avarca ישראל» אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט. 
 
אחריות ושרות
41. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים ותקינים אלא אם צויין אחרת במפורש. 
42. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של «Avarca ישראל» על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

 

קניין רוחני 
43. כל זכויות הקניין הרוחני של «Avarca ישראל» לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של «Avarca ישראל». 
44. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של «Avarca ישראל» מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. 
45. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 

שונות
46. «Avarca ישראל» ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
47. «Avarca ישראל» לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן «Avarca ישראל» אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל. 
48. ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך. 
49. רישומיה הממוחשבים של «Avarca ישראל» בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות. 
50. «Avarca ישראל» תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות התקנון שיפורסמו באותה עת באתר תחייבנה רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. 
51. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בחיפה.